v>
寻找产品供应商

保加利亚Stryama市农业机械采购

来源: 中国贸促会


招标方:保加利亚Stryama市Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — Smolyan, TP „DLS — Trakiya“
招标内容:农业机械采购
地址:Obsht. Rakovski, obl. Plovdiv,Stryama,4142,Bulgaria
联系人: Dinko Ilchev
电话:+359 885106225
传真:+359 31532362
邮箱: dlstrakia@ucdp-smolian.com
公司网址:www.ucdp-smolian.com
预计估价:20 000.00 BGN
截标日期:2019年2月14日